• Domov>
  • VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

La Roche-Posay Vás víta na svojich internetových stránkach dostupných na adrese https://www.laroche-posay.sk/ (ďalej len "Stránky"). Užívatelia v sieti Internet (ďalej len "Užívatelia") sa pri návšteve Stránok zaväzujú bezvýhradne rešpektovať a riadiť sa podmienkami užívania špecifikovanými nižšie.

1. Úvodné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť L´ORÉAL Slovensko s.r.o., so sídlom Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06, IČ: 357 253 54, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu v Bratislave, odd. Sro, vl. č. 15344/B (ďalej len „L´ORÉAL“ alebo „my“).

Spoločnosť L'ORÉAL si kladie za cieľ zabezpečiť on-line ochranu osobných údajov Užívateľov. Veríme, že najlepší spôsob, ako ochrániť osobné údaje Užívateľov našich internetových stránok, je oboznámiť ich, ktoré informácie zhromažďujeme a zároveň zabezpečiť, aby takému zhromažďovaniu a použitiu informácií rozumeli a súhlasili s nimi. Našu politiku ochrany osobných údajov môžeme príležitostne meniť; všetky eventuálne zmeny vždy uverejníme na Stránkach tak, aby sa Užívatelia vždy mohli zoznámiť s informáciami o tom, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a za akých podmienok ich eventuálne odovzdávame tretím osobám. Ak sa tak stane, môžeme Užívateľa informovať na domovskej Stránke, ale je vhodné, aby zmeny sami pravidelne sledovali. Stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky a z iných internetových stránok, ktoré sú mimo našu kontrolu. Nezodpovedáme preto za spôsob ochrany osobných údajov na týchto cudzích stránkach, za ich spracovanie ani za obsah týchto cudzích internetových stránok. Naša politika ochrany osobných údajov sa na takéto prípady neuplatňuje.

2. Prístup na Stránky

Tieto Stránky môže používať ktokoľvek s tým, že určité služby môžu byť využívané len plnoletými osobami. Pokiaľ bude pre využitie určitej služby potrebné urobiť nejaký právny úkon, budú maloletí potrebovať súhlas zákonných zástupcov.

V súvislosti s niektorými službami môže byť Užívateľ požiadaný o vyplnenie údajov vo formulári. V takom prípade žiadame Užívateľa o vyplnenie požadovaných údajov presne a pravdivo tak, ako to zodpovedá aktuálnej situácii. Poskytnutie takýchto údajov je dobrovoľné a Užívateľ bude vždy informovaný o tom, na aké účely a za akých podmienok ich bude spoločnosť L'ORÉAL spracovávať. Pokiaľ dôjde k zmene poskytnutých údajov, žiadame Užívateľa, aby takúto zmenu bezodkladne oznámili spoločnosti L'ORÉAL. Prístup na Stránky a / alebo jej časti môže vyžadovať uplatnenie osobných prístupových kódov. V takom prípade je Užívateľ zodpovedný za prijatie opatrenia, ktoré zaistí uchovanie týchto kódov  v tajnosti a ich nezverejnenie neoprávnenej osobe. Kódy môže Užívateľ kedykoľvek zmeniť. Počet pokusov o vstup na Stránky a / alebo niektoré jej časti môže byť obmedzený, aby sa zamedzilo neoprávnenému použitiu týchto kódov. Vyzývame Užívateľov, aby nás informovali o akomkoľvek neoprávnenom použití týchto kódov, o ktorom sa dozvie. V prípade nedodržania pravidiel popísaných v týchto podmienkach užívania si vyhradzujeme právo pozastaviť prístup na Stránky. V takom prípade bude Užívateľ informovaný, ako náhle to bude možné.

Hoci sa snažíme udržať Stránky neobmedzene prístupné, nemôžeme zaručiť prístup na Stránky za všetkých okolností. Z rôznych dôvodov, vrátane údržby, aktualizácie alebo akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý je mimo našu kontrolu, môže byť prístup na Stránky prerušený.

3. Duševné vlastníctvo

Stránky a všetky ich časti ako sú obsah, softvér, logá, ochranné známky, servisné značky, fotografie, ilustrácie, obrázky, mená, texty, videá, hudba, zvukové a grafické efekty a ďalšie materiály (ďalej len "Obsah") sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a / alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah zahŕňa ako obsah, ktorý vlastní alebo kontroluje spoločnosť L'ORÉAL, tak aj obsah vlastnený a kontrolovaný tretími osobami a licencovaný spoločnosťou L'ORÉAL. Jednotlivé články, správy alebo iné príspevky umiestnené na stránkach môžu byť chránené autorským či iným právom duševného vlastníctva. Užívatelia súhlasia, že sa riadne zoznámia a budú dodržiavať všetky autorsky právne obmedzenia a upozornenia uvedené na Stránkach.

Užívatelia ďalej berú na vedomie, že nad rámec zákona nie sú bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti L'ORÉAL oprávnení použiť žiadnu ochrannú známku, firmu alebo logo spoločnosti L'ORÉAL a uznávajú, že im z nich alebo na ne neplynú žiadne právne použitia.

Užívatelia súhlasia, že bezodkladne písomne upozornia spoločnosť L'ORÉAL, ak sa dozvedia o akomkoľvek neoprávnenom prístupe na Stránky, alebo naopak v prípade, že Stránky alebo ich obsah porušujú či môžu porušiť cudzie autorské práva, ochranné známky, alebo iné zmluvné či zákonom chránené práva tretích osôb.

4. Používanie Stránok

Upozorňujeme Užívateľov, že používanie Stránok predpokladá, že Užívatelia vlastnia vhodný hardvér a softvér vyžadovaný pre používanie v sieti Internet.

Ďalej pripomíname, že nezaisťujeme bezpečnosť, dostupnosť a integritu prenosu dát, fungovanie siete Internet, nenesieme zodpovednosť za chyby, opomenutie, vymazanie, zdržanie, zlyhanie (vrátane z dôvodu vírusu), komunikačné Kanály, hardvér a softvér, ktoré sú mimo našu kontrolu, alebo v prípade nepovoleného použitia alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu, ktorý prípadne Užívatelia zverejnili na týchto Stránkach.

Stránky nesmú byť použité k šíreniu rasizmu, násilia, xenofóbie, zlomyseľnosti, obscénnosti alebo iných protiprávnych prvkov.

Použitím týchto Stránok Užívatelia súhlasia, že nebudú najmä:

  • distribuovať obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, porušujúci práva, obťažujúci, porušujúci súkromie alebo práva zobrazenia osoby, podnecujúci k násiliu, rasovej alebo etnickej nenávisti;
  • užívať Stránky k šíreniu politickej propagandy alebo obrátenia na vieru;
  • publikovať reklamný obsah;
  • využívať diskusný priestor na iné účely, ku ktorým je určený, vrátane jeho používania ako priestoru k stretávaniu;
  • distribuovať informácie alebo obsah, ktorý môže ohroziť mladistvých;
  • užívať Stránky k ilegálnym aktivitám, vrátane aktivít porušujúcich práva k softvéru, ochranným známkam, fotografiám, obrázkom, textom, videám atd.
Užívatelia stránok musia byť oprávnení používať akýkoľvek obsah (ďalej v tomto texte ako "Zverejnený obsah"), ktorý si želajú zverejniť na týchto Stránkach (napríklad v rámci spotrebiteľských súťaží, ktoré môžeme organizovať). Taktiež upozorňujeme, že obsah (vrátane fotografií a videí) znázorňujúci mladistvých či obsah porušujúci pravidlá uvedené v tomto článku nebude na Stránkach zverejnený.

Na Stránkach je zverejnený Obsah, on-line aplikácia, Zverejnený obsah, diskusný priestor, súťaže, atď., ako je ďalej uvedené v tomto texte.
  • Obsah
Týmto udeľujeme Užívateľom bezplatne, časovo lokálne neobmedzené, nevýlučné neprevoditeľné právo užívať Obsah, a to na osobné a súkromné potreby. Akákoľvek reprodukcia, modifikácia alebo distribúcia Obsahu či jeho použitia na akékoľvek iné účely, najmä obchodné, musia byť nami vopred výslovne písomne povolené. Všetky žiadosti o takú autorizáciu musia byť zaslané vopred s pomocou kontaktného formulára.
  • On-line aplikácia
Na Stránkach sú k dispozícii aplikácie (ďalej len "on-line aplikácie"). Týmto udeľujeme Užívateľom bezplatne po dobu trvania prístupov k on-line aplikáciám, časovo lokálne neobmedzené, nevýlučné a neprevoditeľné právo používať Obsah, a to na osobný a súkromný účel. Užívatelia súhlasia, že nebudú priamo ani nepriamo modifikovať, prispôsobovať, reprodukovať alebo distribuovať on-line aplikácie či k nim a / alebo na médium pripojovať akúkoľvek značku alebo nápis o vlastníctve on-line aplikácie, ani ich nebudú priamo alebo nepriamo používať na obchodné účely.

Žiadame Užívateľov o bezodkladné oznámenie akejkoľvek možnej chyby ovplyvňujúcej on-line aplikácie s pomocou kontaktného formulára.  Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšiu nápravu týchto chýb.

Ak bude Užívateľom poskytnutý nástroj / aplikácia k retušovaniu obrázku (najmä také, v ktorých sa dá virtuálne otestovať kozmetický produkt), Užívatelia berú na vedomie a výslovne súhlasia, že tento nástroj a / alebo aplikácia môže byť použitá  iba na súkromné účely a v súlade so svojím účelom. Nie je dovolené využívať tento nástroj / aplikáciu  spôsobom, ktorý by poškodzoval dobré meno spoločnosti L'ORÉAL, jeho dobrú povesť alebo práva tretích strán. Nie je dovolené modifikovať a / alebo distribuovať fotografie či diela inej osoby bez jej výslovného súhlasu. Nie je dovolené akokoľvek modifikovať a / alebo distribuovať či inak zverejňovať celý Obsah umiestnený na týchto stránkach alebo jeho časť (pozmenený alebo nepozmenený pomocou nástroja / aplikácie), ktorý bol dodaný s nástrojom / aplikáciou (zvlášť obsah zobrazujúci modelky), bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného povolenia.

5. Užívateľský obsah

Na Stránkach môžeme sprístupniť priestor pre zdieľanie obsahu Užívateľov, akým sú napríklad texty, fotografie, videá atď. (ďalej len "Užívateľský obsah"). Užívatelia zodpovedajú za to, že použitím Užívateľského obsahu nebudú porušené práva tretích strán.

Umiestnením Užívateľského obsahu na Stránkach nám Užívatelia udeľujú bezplatné, časovo lokálne neobmedzené, neodvolateľné, nevýlučné, celosvetové oprávnenie používať, kopírovať, modifikovať, prispôsobovať, distribuovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, začleňovať do iných diel a distribuovať taký Užívateľský obsah (vcelku alebo čiastočne) na všetkých médiách (vrátane, nie výlučne, na týchto Stránkach).

Užívateľa nám výslovne udeľujú oprávnenie využívať Užívateľský obsah okamihom jeho poskytnutia na našich vlastných stránkach, ale tiež na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok označovaných ako sociálne siete alebo komunitné stránky.

Užívatelia berú na vedomie a súhlasia, že užívanie sociálnych sietí sa upravuje výlučne podmienkami používania stanovenými týmito sociálnymi sieťami. Spoločnosť L'ORÉAL odporúča, aby sa Užívatelia s týmito podmienkami zoznámili. Užívatelia sú teda informovaní a výslovne súhlasia, že sme v použití obsahu viazaní podmienkami stanovenými takýmito stránkami tretích strán. Nemôžeme byť teda zodpovední za akékoľvek použitie obsahu nami alebo tretími stranami v súlade s podmienkami stanovenými sociálnymi sieťami, najmä v zmysle rozsahu udelených práv, trvaní práv a odstránení obsahu.

Ak je tak stanovené v podmienkach tretích strán, bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia Užívatelia súhlasia, že sú informovaní a dostali súhlas všetkých príjemcov používania Užívateľského obsahu na webových stránkach tretích strán, ako sú sociálne siete.

V neposlednom rade Užívatelia súhlasia a sú informovaní (a potvrdzujú, že informovali držiteľa práv a dostali ich súhlas), že Užívateľský obsah môže byť zdielaný prostredníctvom týchto webových stránok tretích strán. Užívatelia sú zodpovední za dodržiavanie príslušných pravidiel tretej strany a právnych predpisov s tým, že my nezodpovedáme za akékoľvek porušenie povinnosti v tomto ohľade.

Užívateľský obsah nesmie byť protiprávny, nemorálny a nesmie porušovať práva ostatných. V tomto ohľade si vyhradzujeme právo kedykoľvek odobrať akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý je zjavne nezákonný a / alebo nemorálny a / alebo porušuje práva druhých.

Akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý sa zdá byť v rozpore s platným právom a / alebo morálkou a / alebo princípmi uvedenými v týchto podmienkach a / alebo ktorý porušuje práva druhých, nám môžete bez obáv oznámiť s pomocou kontaktného formulára. My situáciu preveríme a obsah odstránime, ak to bude podľa nášho názoru nutné.

6. Diskusný priestor

Na Stránkach môžeme dať k dispozícii miesto pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi (ďalej len "Diskusný priestor"). Diskusný priestor sa musí používať v súlade s právnymi predpismi, morálkou, princípmi stanovenými v týchto podmienkach a s ohľadom na práva druhých.

Akúkoľvek komunikáciu, ktorá sa zdá byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a / alebo morálkou alebo princípmi uvedenými v týchto podmienkach a / alebo ktorá porušuje práva druhých, nám Užívatelia môžu bez obáv oznámiť s pomocou kontaktného formulára. My situáciu preveríme a obsah odstránime, ak to bude podľa nášho názoru nutné.

7. Informácie obsiahnuté na Stránkach

Snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie. Avšak nemôžeme garantovať technickú spoľahlivosť a dostupnosť všetkých informácií, najmä, ak je to mimo našu pôsobnosť. Môžu sa vyskytnúť nepresnosti alebo opomenutia, a to vrátane neoprávnených zásahov tretích stráň. Akúkoľvek chybu alebo opomenutie nám môžete bez váhania oznámiť s pomocou kontaktného formulára a my podnikneme nevyhnutné opatrenia.

Pokiaľ nie je stanovené inak, produkty a služby prezentované na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku predaja, ale prehľad produktu a služieb, ktoré distribuujeme na Slovensku. Všetky predaje tovaru sa riadia všeobecnými podmienkami a / alebo zmluvou medzi zmluvnými stranami, ktorá musí obsahovať dohodu so všetkými náležitosťami.

Rady poskytnuté na tejto stránke a / alebo diagnostické nástroje, ktoré môžu byť k dispozícii, sú jednoduché simulácie určené pre získanie odbornej kozmetickej porady. Poskytnuté informácie sú iba orientačné a nemôžu nahradiť medicínsku diagnózu, klinickú konzultáciu ani lekársku liečbu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, alebo pochybnosti odporúčame konzultáciu s lekárom a / alebo kontaktovanie našej spoločnosti L'ORÉAL s pomocou kontaktného formulára.

Hypertextové odkazy obsiahnuté na tejto stránke môžu viesť na webové stránky publikované tretími stranami, ktoré nekontrolujeme a za ktorých obsah nezodpovedáme. V súlade s tým a s ohľadom na to, že hypertextové odkazy boli na tejto stránke umiestnené preto, aby Užívateľom uľahčili používanie v sieti Internet, je návšteva stránok tretích stráň úplne vecou rozhodnutia Užívateľa a jeho zodpovednosti.

Okrem toho, ak má Užívateľ záujem o vytvorenie hypertextového odkazu na túto Stránku, musí nám byť zaslaná žiadosť o predbežnú autorizáciu s pomocou kontaktného formulára.

8. Modifikácia stránok podmienok používania

Obsah a informácie obsiahnuté na Stránkach a podmienky užívania môžeme modifikovať tak, aby boli v súlade s platnou a účinnou legislatívou a / alebo právnymi predpismi a / alebo aby boli Stránky vylepšené. Zmeny budú zapracované v týchto podmienkach používania.

9. Hosting

Tieto Stránky sú hosťované spoločnosťou BT France corporation, anonymnou spoločnosťou so základným kapitálom 78 541 474,16 eur, so sídlom na adrese SIS Organizace Arirane - 5, Place de la Pyramide - BP 22 - 92088 La Défense Cedex, zapísanou v Obchodnom a podnikovom registri v Nanterre pod číslom 702 032 145.

10. Osobné údaje

Informácie k osobným údajom Užívateľov, prípadne iných osôb spracúvaných na Stránkach či inde sú uvedené v osobitnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je umiestnené zvlášť na Stránkach.

11. Záverečná ustanovenia

Všetky ďalšie otázky, návrhy či iné podnety môžu byt zaslané s pomocou kontaktného formulára.

Tieto Všeobecné podmienky použitia sú platné a účinné od 1. 4. 2017.

Ak dôjde k nejakému sporu medzi spoločnosťou L'ORÉAL a Užívateľom, má Užívateľ právo obrátiť sa na slovenskú obchodnú inšpekciu, kde môže byť vzniknutý spor medzi nami a Užívateľom riešený mimosúdne. Odkaz na formulár týkajúci sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je tu.

Tieto Všeobecné podmienky použitia a vzťahy neupravené týmito podmienkami použitia sa riadia slovenským právom.

Odporúčané pre Vás

Zobraziť všetky články