PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

www.laroche-posay.sk

s účinností od 1.1.2022

Vítejte na Internetových stránkách věnovaných značce La Roche-Posay (dále jen „Internetové stránky“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky užívání, které upravují užívání těchto Internetových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Užíváním těchto Internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání bez jakýchkoli výhrad.

Máte-li jakýkoli dotaz související s užíváním těchto Internetových stránek, můžete nás kontaktovat na následující adrese: L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5. 

 

PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

 

URL Internetových stránek: www.laroche-posay.sk,

Kontaktní údaje: E-mail: [email protected], - Telefonní číslo: 850 666 333

Vedoucí tiskového oddělení: Iveta Kučerová, marketing services director

 

Vlastníkem a provozovatelem těchto Stránek je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“). 

 

1. PŘÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Pro přístup na tyto Internetové stránky a pro jejich používání musíte být dospělá osoba: pokud jste nezletilá osoba, bude vyžadován předchozí souhlas rodičů.

Můžete volně užívat tyto Internetové stránky, aniž byste se museli přihlašovat nebo si zakládat účet.

Pro přístup na tyto Internetové stránky nebo na některé jejich části mohou být vyžadovány PIN kódy. V takovém případě je na Vás, abyste podnikli kroky nezbytné k tomu, abyste tyto kódy udrželi v tajnosti. Pochopitelně je kdykoli můžete změnit. Počet pokusů pro přístup na Internetové stránky nebo na některé jejich části však může být omezen, aby nedocházelo k žádnému podvodnému užívání takových kódů. Informujte nás prosím o jakémkoli podvodném užití, o kterém se dozvíte. V případě jakéhokoli porušení podmínek stanovených v těchto Podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit Váš přístup na tyto Internetové stránky.

Dodatečné poplatky za přístup na internet a jeho používání platíte Vy.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

a. Práva duševního vlastnictví

Do vývoje těchto Internetových stránek byly investovány značné částky. Tyto Internetové stránky a všechny prvky, které obsahují (např. značky, obrázky, texty, videa apod.) jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Jakékoli užívání, rozmnožování či zobrazování těchto Internetových stránek (nebo jejich části) v jakémkoli médiu pro jakékoli účely, včetně zejména pro obchodní účely, je zakázáno.

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám můžeme poskytnout obsah, který si můžete stáhnout (dále jen „Obsah ke stažení“). Výhradně pro vaše osobní a soukromé potřeby Vám zdarma a po zákonnou ochrannou dobu pro práva duševního vlastnictví stanovenou ve francouzském a zahraničním právu a v mezinárodních smlouvách udělujeme nevýhradní a nepřevoditelné právo k užívání Obsahu ke stažení. Jakékoli rozmnožování, zobrazování, upravování či šíření těchto Internetových stránek je zakázáno. Stahováním či užíváním Obsahu ke stažení souhlasíte s jeho užíváním v souladu s těmito Podmínkami užívání. 

b. Práva třetích osob 

Tímto Vám připomínáme, že musíte zajistit veškerá potřebná povolení a práva od jakýchkoli příslušných držitelů práv v souvislosti s jakýmkoli obsahem, který chcete prostřednictvím našich Internetových stránek zveřejnit, včetně veškerých práv duševního vlastnictví nebo práv k literárnímu, uměleckému či průmyslovému vlastnictví, i práva na ochranu osobnosti (včetně práva na podobu), abyste takový obsah mohli bez problémů používat. Například zajistíte práva k veškerému obsahu (zejména k fotografiím), na kterém jsou zobrazeny nové architektonické stavby, reklama nebo oděvy s vyobrazeními chráněnými autorským právem (zkratky, loga atd.).

c. Uživatelský obsah

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám můžeme poskytnout prostor určený pro uživatelský obsah, jako jsou texty, fotografie, videa, názory atd. (dále jen „Uživatelský obsah“). 

Zveřejňováním Uživatelského obsahu na těchto Internetových stránkách Nám tímto udělujete bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci na dobu trvání zákonné ochranné lhůty pro práva duševního vlastnictví stanovené ve francouzském a zahraničním právu a v mezinárodních smlouvách (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření z něj odvozených děl, jeho začleňování do jiných děl a k šíření takového Uživatelského obsahu (jako celku nebo jeho části).

Uvedené způsoby užití jsou povoleny pro veškeré interní i externí firemní nebo finanční komunikační účely, reklamní účely, pro jakékoli účely v oblasti public relations a pro účely vedení záznamů archívů koncernu L’ORÉAL nebo jeho spřízněných osob, produktů nebo značek, zejména následujícími způsoby: 

 • zveřejňování na internetu v jakémkoli formátu v neomezeném množství,
 • tištěná média v libovolném počtu publikací,
 • zveřejňování v libovolném počtu publikací, zejména zveřejňování pro účely interní komunikace, včetně prodejců a distribučních sítí (velkoobchody, maloobchody, zprostředkovatelé atd.), událostí, letáků na kongresy, veletrhů, stánků atd., dále také B2B komunikace a odborného tisku v libovolném počtu publikací nebo v neomezeném množství,
 • elektronické, IT, digitální a multimediální zveřejňování a zveřejňování na internetu či na intranetu prostřednictvím jakýchkoli internetových stránek (na libovolných internetových stránkách včetně sociálních sítí jako Facebook, Twitter, YouTube nebo Dailymotion) v libovolném počtu příspěvků a vysílání, 
 • prostřednictvím jakéhokoli reklamního média (včetně reklamy v maloobchodních prodejnách a na značkových produktech koncernu L’ORÉAL (dále jen „Média“).

Tímto berete na vědomí, že sociální sítě jsou platformy ve vlastnictví třetích osob, a tudíž se šíření a užívání Uživatelského obsahu na uvedených sociálních sítích řídí podmínkami užívání stanovenými těmito třetími osobami. Proto neneseme odpovědnost za jakékoli užití obsahu Námi nebo jakýmikoli třetími osobami v souladu s podmínkami užívání stanovenými těmito sociálními sítěmi, včetně zejména v souvislosti s rozsahem a trváním práv, k nimž byla udělena licence, a odstraněním Obsahu. Nesete odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků třetích osob v souvislosti s užíváním Obsahu v souladu s podmínkami užívání stanovenými sociálními sítěmi. 

Dále Vám tímto připomínáme, že jakýkoli Obsah se může objevit ve výsledcích internetových vyhledávačů, a proto může být přístupný i osobám mimo tyto Internetové stránky. 

Toto právo Nám umožňuje upravit Váš původní Obsah nebo k Uživatelskému obsahu doplnit jakékoli vysvětlení, které bychom považovali za prospěšné, pokud takový Uživatelský obsah nezmění vaši podobu či slova.

Dále může užívání Uživatelského obsahu vést ke shromažďování anonymizovaných informací, mezi které patří vaše město, země či věk, a/nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, informace umožňující vaše ztotožnění jako jsou vaše křestní jméno nebo přezdívka.

Jakýkoli takový Uživatelský obsah, který zveřejňujete prostřednictvím těchto Internetových stránek, je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost. Dovolte, abychom Vám také připomněli, že Uživatelský obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně přijímanými morálními zásadami a zásadami uvedenými v těchto Podmínkách užívání. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání včetně Etického kodexu.

Dále pokud máte přístup k Uživatelskému obsahu vytvořeného jiným uživatelem, musíte dodržovat práva daného uživatele, a zejména nesmíte rozmnožovat nebo šířit uvedený Obsah zveřejněný na jiném médiu bez předchozího souhlasu příslušeného uživatele. 

3. ETICKÝ KODEX

Ctíme hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance a respekt.

Z tohoto důvodu při užívání těchto Internetových stránek souhlasíte, že nebudete:

 • zveřejňovat jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, pomlouvačné, urážlivé, obscénní či nezákonné komentáře, 
 • šířit jakýkoli obsah, který by mohl být škodlivý, hanlivý, neoprávněný nebo pomlouvačný, nebo který by porušoval práva na ochranu soukromí nebo osobnosti, podněcoval k násilí nebo k rasové či etnické nesnášenlivosti, nebo který by mohl být považován za značně nemravný nebo jako podněcující k určitým trestným či jiným protiprávním činům.
 • Internetové stránky používat k politickým, propagandistickým či náboženským účelům,
 • zveřejňovat jakýkoli obsah propagující či inzerující jakékoli produkty nebo služby, které konkurují značkám zobrazovaným na těchto Internetových stránkách,
 • tyto Internetové stránky používat k jinému než zamýšlenému účelu, včetně využívání stránek jako seznamky,
 • šířit jakékoli informace, které by mohly přímo nebo nepřímo umožnit identifikaci jména osoby či osoby samotné bez jejího předchozího výslovného souhlasu, jako jsou například příjmení, adresa, emailová adresa či telefonní číslo,
 • šířit jakékoli informace či obsah, který by mohl rozrušit nejmladší návštěvníky,
 • zastrašovat či obtěžovat ostatní,
 • dopouštět se jakýchkoli protiprávních činností, včetně činností, které by mohly porušit práva jakékoli osoby k jakémukoli softwaru, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd., 
 • šířit obsah (včetně fotografií a videí) zobrazující nezletilé osoby.

Pokud se dozvíte o jakémkoli Uživatelském obsahu, který by toleroval zločiny proti lidskosti, podněcoval k rasové nenávisti či násilí nebo souvisel s dětskou pornografií, neprodleně Nás o této skutečnosti informujte na této e-mailové adrese [email protected], nebo Nám pošlete dopis se všemi podrobnostmi na tuto adresu: L'ORÉAL Česká republika s.r.o., organizačná zložka L'ORÉAL Slovensko, nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06 , a ve svém e-mailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis napadaného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah je v rozporu s výše uvedenými zásadami, Vašimi právy či právy třetích osob (např. jakékoli porušení, urážka či zásah do soukromí), můžete Nás o této skutečnosti informovat na této e-mailové adrese [email protected] , nebo Nám poslat dopis se všemi podrobnostmi na tuto adresu: L'ORÉAL Česká republika s.r.o., organizačná zložka L'ORÉAL Slovensko, nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06 , a ve svém emailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis hlášeného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu. 

Podle ustanovení článku 6-I-5 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 pro zvýšení důvěry v digitální ekonomiku (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) bude toto oznámení obsahovat následující informace:

 • datum oznámení,
 • pokud je odesílatel fyzická osoba: příjmení, křestní jméno a další křestní jména, povolání, adresu, státní příslušnost a datum a místo narození, 
 • jméno a adresu příjemce, nebo v případě právnické osoby její obchodní firmu a sídlo
 • popis a konkrétní umístění hlášených skutečností (např. odkaz na URL hlášeného obsahu), 
 • důvody, proč by takový obsah měl být odstraněn, včetně odkazů na právní předpisy a vysvětlení (odůvodnění) vztahující se k hlášeným skutečnostem,
 • kopii jakékoli korespondence poslané autorovi či vydavateli hlášených informací nebo činností, ve které požadujete, aby obsah dále nezveřejňovali, odstranili či upravili, nebo případně odůvodnění, proč nebylo možné autora nebo vydavatele zastihnout.

Jakékoli neúplné oznámení nemusí být zohledněno. UPOZORNĚNÍ: Pokud kdokoli nahlásí jakýkoli obsah či činnost jako protiprávní, aby dosáhl jejich odstranění nebo zastavil jejich šíření uvedením nepravdivých či nepřesných informací, může být potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok a pokutou ve výši 15 000 EUR. 

4. INFORMACE UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

a. Obecná ustanovení 

Tímto Vám připomínáme, že na Internetových stránkách se mohou objevit nepřesnosti či chybějící informace, zejména z důvodu zapojení třetích osob. Tímto se zavazujeme, že na Internetových stránkách jakékoli nepřesnosti odstraníme nebo chybějící informace doplníme co nejdříve.

b. Informace o produktech a službách 

Produkty a služby, které Vám na těchto Internetových stránkách prezentujeme, nejsou nabízeny k prodeji, ale slouží k obecné prezentaci škály produktů a služeb, jež distribuujeme v zemi, ve které jsou tyto Internetové stránky dostupné.

c. Rady a diagnostické postupy 

Rady poskytované na těchto Internetových stránkách a uváděné diagnostické postupy jsou pouze doporučeními, která je třeba ověřit u odborníků na kosmetiku.
Informace v nich obsažené slouží výhradně pro obecnou orientaci a v žádném případě nenahrazují lékařskou diagnózu, konzultaci s lékařem nebo lékařskou péči.
Proto nemůžeme zaručit Vaši naprostou spokojenost s radami, které vyplývají z používání takových postupů, a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich používání na Vaší straně.

Potřebujete-li jakékoli další informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, doporučujeme Vám navštívit lékaře.

d. Hypertextové odkazy

Pomocí hypertextových odkazů uvedených na Internetových stránkách se můžete dostat na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž obsah nemůžeme kontrolovat. Vzhledem k tomuto důvodu tyto hypertextové odkazy na Internetových stránkách slouží výhradně ke zpříjemnění vašeho prohlížení internetu a zobrazování internetových stránek jakýchkoli třetích osob je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost. 

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Veškeré informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí

2. SOUBORY COOKIE 

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem přístroji, když prohlížíte Internetové stránky (například zobrazené stránky, datum a čas takového zobrazení atd.), a které mohou být přečteny kdykoli si zobrazíte stejné Internetové stránky (dále jen „Soubory cookie“).

Potřebujete-li jakékoli další informace o používání Souborů cookie, podívejte se prosím na naši tabulku se Soubory cookie zde. http://www.loreal.cz/cookies

3. ZMĚNY INTERNETOVÝCH STRÁNEK A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Obsah a informace uváděné na těchto Internetových stránkách i v těchto Podmínkách používání mohou být změněny, zejména z důvodu dodržování jakýchkoli nových platných právních či správních předpisů nebo za účelem zlepšování našich Internetových stránek. 

Jakékoli změny Vám v souladu s těmito Podmínkami užívání ohlásíme prostřednictvím Internetových stránek, než nabydou účinnosti. Pokud taková změna nevyžaduje Váš výslovný souhlas, bude další užívání těchto Internetových stránek považováno za Vaše přijetí těchto nových Podmínek užívání. 

4. AUTOŘI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto Internetové stránky byly vytvořeny pro Vydavatele společností Microsoft France, SAS společností se základním kapitálem 4 240 000 eur, se sídlem na adrese 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Francie, zapsanou v Obchodním a podnikovém rejstříku v Nanterre pod číslem 327 733 184.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abychom zajistili nepřetržitý přístup na tyto Internetové stránky a k Obsahu ke stažení. Bohužel ale nemůžeme zaručit nepřetržitou dostupnost a přístupnost Internetových stránek. Ve skutečnosti může být zapotřebí dočasně pozastavit přístup k Internetovým stránkám nebo k jejich části, zejména z důvodu technické údržby.

Tímto se dále stanovuje, že internet, informační technologie a telekomunikační sítě nejsou bezchybné, a může docházet k přerušením provozu či poruchám. V tomto ohledu nemůžeme zaručit jejich správné fungování, a proto neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu v souvislosti s používáním internetu, informačních technologií a telekomunikačních sítí, včetně zejména následujících:

 • špatný signál při posílání či přijímání jakýchkoli údajů či informací prostřednictvím Internetu,
 • jakákoli vnější vniknutí nebo počítačové viry,
 • jakékoli poruchy přijímacího zařízení nebo komunikačních sítí
 • a jakékoli poruchy internetu, které mohou bránit řádnému provozování Internetových stránek. 

Naše odpovědnost je omezena na přímé škody s vyloučením jakýchkoli dalších škod a ztrát. Přesněji řečeno, neneseme odpovědnost za nepřímé škody v souvislosti zejména s jakoukoli ztrátou zisku, tržeb či goodwillu.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

Tyto Podmínky užívání se řídí právem Slovenské republiky.

Máte-li jakýkoli dotaz, kontaktujte prosím náš zákaznický servis:
[email protected],

tel. 850 666 333

Dojde-li k nějakému sporu mezi Vydavatelem a Vámi, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor mezi Vydavatelem a Vámi řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi .

Publikováno L´Oréal Česká republika s.r.o.

Dne: 1. 1. 2022